Court of Justice Thailand
image

D2MS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


image เอกสารแนบ