Court of Justice Thailand
image

D2MS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


image เอกสารแนบ