Court of Justice Thailand
image

D2MS

สำนักบริหารทรัพย์สิน ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ กรมบัญชีกลาง
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ กรมบัญชีกลาง